Inhoudsopgave

dinsdag 15 oktober 2019

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (3)


Wanneer?
Je kunt je afvragen wanneer het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen vanuit de hemel. Gebeurt dat voordat de eeuwige toestand aanbreekt, of daarna? Nu vertelt de Bijbel ons weinig tot niets over de eeuwige toestand. Wel weten we dat eeuwig twee betekenissen heeft:
- Eeuwigdurend, zonder begin en einde;
- Tijdloos: buiten de tijd staand.
Verder geeft Openbaring een kernachtige beschrijving van de 'kwaliteit' van de eeuwigheid. Het is een beschrijving van dingen die afwezig zijn.

En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:4)

donderdag 3 oktober 2019

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (2)


Ook in dit tweede artikel zullen we stilstaan bij de twee beelden - bruid en stad - van de gemeente. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de buitenkant, hoe de bruid of de stad eruitziet. Dat is geen oppervlakkige benadering, want het uiterlijk zegt ons alles over het innerlijk. Over dat binnenste komen we ook te spreken.

Bruiloft
Aan het slot van Openbaring vinden we de voleinding van verschillende geschiedenislijnen. Een daarvan is de bruiloft van het Lam. Merk op dat er niet staat de bruiloft van de gemeente. Het gaat om Christus, Hij is het middelpunt van alle gebeurtenissen, dus ook hier. De bruiloft verwerkelijkt de eeuwige band tussen Bruidegom en bruid.

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
8 en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (Openbaring 19:7-8)