Inhoudsopgave

vrijdag 19 april 2019

Gevaarlijke tijden (14) - Gods Woord is onfeilbaar


Bouwen op de rots - bouwen op Gods Woord
In de eerdere artikelen 'Gevaarlijke tijden' heb ik een aantal ontwikkelingen besproken die reden tot grote zorg geven. In die artikelen heb ik gewezen op het feit dat moderne predikers in toenemende mate het gezag van Gods Woord uithollen. Zo kan het accepteren van profetieën die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel niets anders betekenen dan dat men het gezag van de Schrift op een bepaald punt heeft losgelaten. Dit handelen getuigt van willekeur. De Bijbel is weliswaar Gods Woord, maar het kan voorkomen dat de Heilige geest nieuwe openbaringen geeft, die verder gaan dan wat er in de Bijbel staat. Het is het voorrecht van de Heilige Geest dat te doen, dus is er geen probleem. Een bedenkelijke vorm van redeneren. In dit artikel wil ik deze kwestie vanaf de andere kant bekijken. Het gezag van Gods Woord wordt namelijk niet alleen ondergraven door hedendaagse profeten / predikers.

woensdag 10 april 2019

De klimaatcrisis in het licht van de Bijbel


De schepping zucht
Er is iets aan de hand. We zien satellietbeelden van de Noordpool, waarop duidelijk waarneembaar is hoe de ijskap jaar na jaar kleiner wordt. Vergelijkbare beelden zijn er van vrijwel alle grote gletsjers in het hooggebergte en de situatie in Antarctica. Overal op aarde doen zich de gevolgen voor van het veranderende klimaat. Wereldwijd horen we van hittegolven, grote droogtes, of juist van enorme wateroverlast in gebieden waar dat normaal gesproken nooit voorkomt. Er zijn gebieden waar de zomertemperaturen zo hoog worden, dat het voor mensen onmogelijk wordt er nog langer te wonen. Het is de voorbode van een wereldwijd dreigende humanitaire ramp: klimaatvluchtelingen. De natuur verkeert in een grote crisis. De biodiversiteit (soortenrijkdom) loopt in een rap tempo achteruit. De zeeën worden leeggevist, het plastic is een wereldwijd probleem (vooral het zogenaamde microplastic is erg gevaarlijk).

vrijdag 5 april 2019

Nogmaals: Jezus is God!


In een eerder artikel op dit weblog heb ik aandacht besteed aan de vraag of de Bijbel leert dat de Here Jezus God is. Die vraag kon bevestigend worden beantwoord. Het is een dwaling te beweren dat de Here Jezus niet God zou zijn. In voornoemd artikel laat ik zien dat iemands eeuwige behoud zelfs afhangt van het geloof in het God zijn van de Here Jezus. In dit korte artikel stel ik dit belangrijke onderwerp nogmaals aan de orde. De aanleiding is de confrontatie met twee voorgangers - een uit de PKN en een uit evangelische kringen - die allebei heel stellig waren in het ontkennen van het God zijn van de Here Jezus. Het blijft een wonderlijke zaak. Waar de Bijbel zo duidelijk over deze waarheid is, vinden theologen (?) altijd weer redenen om anders te beweren. Dat is zeer gevaarlijk voor henzelf, maar nog riskanter voor iedereen die onder hun gehoor komt. Vandaar nogmaals: Jezus is God!

dinsdag 2 april 2019

Voorzienigheid - een gedateerd begrip?


Als betekenis van het woord voorzienigheid wordt vaak het woord Godsbestuur gegeven. Dat klinkt eng en misschien zelfs wat bekrompen, maar dat is het niet. Voorzienigheid en Godsbestuur betekenen niets meer of minder dan 'God zorgt er voor'. Voorzienigheid is Gods activiteit die ons garandeert dat alle door Hem gedane beloften ook werkelijkheid worden. Het is zoals Paulus in Romeinen 8 en Filippi 1 schrijft.

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. (Romeinen 8:28)

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.(Filippenzen 1:6)

maandag 25 maart 2019

Lachen in de Geest


Waarover hebben we het?
Uit veel kerken komen berichten over een spontaan, oncontroleerbaar lachen tijdens hun diensten, zelfs tijdens plechtige ceremonieën of preken. Er wordt gesproken over onbeheersbaar huilen, een vallen op de grond in extatische zinsvervoering en dierlijke geluiden zoals blaffen als honden en brullen als leeuwen. Sommige gelovigen strompelen en rollen als dronken mensen, niet in staat om een rechte lijn te lopen. Dit alles wordt samengevat als 'heilig lachen', omdat lachen het meest voorkomende verschijnsel is. Het zijn fysieke manifestaties die worden toegeschreven aan absolute controle door de Heilige Geest.