Inhoudsopgave

woensdag 10 juli 2019

Gevaarlijke tijden (17) - zijn alle godsdiensten gelijk?


Vaak komen in gesprekken met zoekenden en/of geïnteresseerden dezelfde punten aan de orde. Een van de meest voorkomende is de veronderstelling dat alle godsdiensten gelijk zijn. Wie als Bijbelgetrouw gelovige deze dingen beluistert, moet goed weten hoe dit te weerleggen. Immers, het eeuwige behoud staat voor deze mensen op het spel. Vaak wordt gewezen op de overeenkomsten tussen Christendom en Islam. De gedachte is dat beide godsdiensten dezelfde god aanbidden. Niets is echter minder waar. Bijbel en Koran sluiten elkaar uit. Hieronder een paar teksten uit beide boeken ter illustratie.

vrijdag 5 juli 2019

Een woord van God, of toch niet?


God spreekt tot mensen, meestal tot gelovigen (Jozef bijvoorbeeld), soms ook tot ongelovigen (Nebukadnezar).
Hij doet dat met een hoorbare, herkenbare stem. Maar soms ook spreekt hij in visioenen en dromen. De meeste woorden van God komen echter tot ons door middel van Zijn geschreven Woord, dat Hij tot Zijn dienaren - dikwijls profeten, of ook engelen - sprak. Verder kunnen we nog onderscheid maken tussen God Die spreekt tot een grote groep mensen, en God Die spreekt tot een van Zijn dienaren. In dat laatste geval lezen we heel vaak dat 'de Engel des Heeren' sprak.

maandag 24 juni 2019

Gevaarlijke tijden (16) - Valse profeet dreigt met Gods oordeel


Op 18 juni 2019 verscheen op het Amerikaanse weblog Reformation Charlotte een artikel over Mark Taylor. Taylor is de man achter de Trump Prophecies - zie mijn artikelen over het boek met dezelfde titel op mijn weblog. In het artikel op Reformation Charlotte doet Taylor een aantal zeer bedenkelijke uitspraken. Het dieptepunt is wel de bewering dat een ieder die hem een valse profeet noemt, Gods wraak over zich afroept. U vindt het artikel hier
Voor degenen die het Engels onvoldoende beheersen volgt hier een provisorische vertaling.

dinsdag 11 juni 2019

De Knecht des Heren (27) - Lichamelijke opstanding?


Lichamelijke opstanding?

Er zijn in het Nieuwe Testament nogal wat teksten die lijken te gaan over de opstanding van het lichaam, terwijl dat niet het geval is. Deze teksten gaan over de bekering, de wedergeboorte van verloren zondaars.

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. (Johannes 5:21,25)

Er wordt wel gesuggereerd dat bovenstaande tekst bijvoorbeeld slaat op de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en het gebeuren rond Lazarus. Toch moeten we eerder denken aan een tekst als Johannes 3:16 om het hierboven geschrevene op juiste waarde te schatten.

maandag 10 juni 2019

Gevaarlijke tijden (15) - De New Apostolic Reformation


NAR: THE NEW APOSTOLIC REFORMATION
Deze beweging stelt zich tot doel een 'vijfde huis' binnen het christendom te vestigen. Volgens de New Apostolic Reformation zijn er nu vier: het rooms-katholicisme (1a), het protestantisme (2), de oriëntaals-orthodoxe kerken (3), de oosters-orthodoxe kerken (4) en de oosters-katholieke kerken (1b), die een unie vormen met Rome. NAR maakt zich sterk voor een nieuwe christelijke eenheid. De kerkgrenzen moeten vervangen worden door oecumenische stadskerken onder leiding van apostelen en profeten.
De New Apostolic Reformation valt in grote lijnen samen met de charismatische beweging. Belangrijke grondslag is de overtuiging dat elke gelovige voortdurend onder directe leiding van de Heilige Geest staat. Dat betekent rechtstreekse openbaringen van Christus aan elke gelovige, profetie en het doen van (genezings)wonderen. Centrale figuur in het ontstaan van de beweging is de Amerikaan C. Peter Wagner. Hij pleit voor een vijfvoudig ambt, gebaseerd op Efeze 4.

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars (Efeze 4:11)