Inhoudsopgave

donderdag 20 december 2018

Gevaarlijke tijden (5) - Kerk van de Almachtige God


4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. (Mattheus 24:4-5)

Zie, dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim. (Jesaja 49:12)

Vanuit China (!) komt groot nieuws (!). Jezus is teruggekeerd in het lichaam van een vrouw, de genadetijd is afgelopen, de tijd van het koninkrijk is aangebroken.
Maar wees gewaarschuwd. Wie teksten op hun website(s) leest, komt terecht in een wirwar van Bijbels aandoende uitspraken vermengd met 'miljoenen woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen'.

ENKELE CITATEN
Onderstaande komt uit een tekst genaamd 'De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God' (onderlijning door ondergetekende).

God is opnieuw vleesgeworden

In het Tijdperk van Genade beloofde de Heer Jezus aan Zijn volgelingen: “Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Johannes 14:3). En profeteerde: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Mattheus 24:27). Zoals door Hemzelf is beloofd en voorspeld, is God in de laatste dagen opnieuw vleesgeworden en afgedaald naar het oosten van de wereld - China - om met het woord het oordeels-, tuchtigings-, overwinnings- en reddingswerk uit te voeren op het fundament van het verlossende werk van de Heer Jezus.

Genadetijd voorbij
Gods werk van de laatste dagen heeft het Tijdperk van Genade afgesloten en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. Toen het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God zich snel over het vasteland van China verspreidde, kwam De Kerk van Almachtige God tot stand.

De grote witte troon staat reeds opgesteld
In 1991 begon Almachtige God, Christus van de laatste dagen, Zijn bediening in China officieel uit te voeren. Hij heeft toen miljoenen woorden uitgedrukt en is begonnen met het werk van het oordeel van de grote witte troon in de laatste dagen.

Verlossing door Gods Woord (niet door het bloed van Christus)
De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord.

Ware gelovigen aanvaarden dat Jezus al is teruggekeerd
Vanwege de verschijning en het werk van de vleesgeworden God hebben veel ware gelovigen in de Heer in elke religieuze denominatie uiteindelijk de stem van God gehoord. Zij hebben gezien dat de Heer Jezus al is gekomen en het oordeelswerk in de laatste dagen heeft uitgevoerd en zij hebben allen bevestigd dat Almachtige God de wedergekomen Heer Jezus is. Daarom hebben zij Zijn werk van de laatste dagen aanvaard.

De Heilige Geest werkt alleen nog vanuit China
Toen het evangelie van het koninkrijk over het vasteland van China werd verspreid, nam God al het werk van de Geest in het gehele universum terug en richtte het op deze groep mensen die Gods werk van de laatste dagen aanvaardden en op degenen die voorbestemd en uitverkoren zijn door God en oprecht de ware weg zochten. Omdat het werk van de Heilige Geest werd overgeplaatst, verloren alle denominaties het werk van de Heilige Geest en vervielen in woestenij.

God is vele malen vleesgeworden
Sinds de mens door Satan verdorven werd, is God nooit gestopt met Zijn managementplan voor de redding van de mensheid. De mensheid kent de waarheid echter niet. Nog minder kent hij God. Daarom wordt God, elke keer dat Hij incarneert om een nieuw werk te beginnen, afgewezen en vervolgd door de machthebbers en religieuze groeperingen.

God spreekt tot de gelovigen: Vergeven valt God zwaar
Allen die ik liefheb zullen zeker het eeuwige leven hebben, en allen die tegen mij zijn zullen zeker voor eeuwig door mij worden getuchtigd. Ik ben een na-ijverige God, ik spaar de mensen niet gemakkelijk na alles wat zij gedaan hebben. Ik houd de hele wereld in de gaten en als ik in het oosten verschijn met rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, dan openbaar ik mijzelf aan de talloze massa's mensen!” (‘De zesentwintigste uitspraak’ van Gods uitspraken naar het gehele universum in Het Woord verschijnt in het vlees).

WARTAAL
Iedereen met een beetje Bijbelkennis zal meteen door deze onzin heen prikken. Een van de kenmerken van satanische achtergrond bij sekten is namelijk het wollige taalgebruik: eindeloze betogen doorspekt met bijbelteksten en bijbelse klinkende teksten. Zoveel informatie (?) dat er uiteindelijk geen touw aan vast is te knopen. Zo werkt satan al eeuwen. En blijkbaar met succes, want zijn methoden veranderen niet. Het is altijd weer de oude leugen uit Genesis. 'Ja, God heeft wel gezegd dat …' En dan komt het grote nieuws, dat God opnieuw spreekt. En altijd zijn het leugens die afbreuk doen aan het Woord van God, zelfs (juist?) als satan de Bijbel citeert. Trap er dus niet in. Ook niet in de dwaalleer van 'Kerk van de Almachtige God' uit Sinim (China).

GEVAAR VIA DE SOCIALE MEDIA
Leden van deze sekte posten foto’s van witte engelen tegen een blauwpaarse achtergrond, tekeningen van Jezus-figuren met stralende bijbels en kruisen. Aanhangers van de ‘Kerk van de Almachtige God’, duiken geregeld op via Facebook of Twitter. De plaatjes gaan gepaard met teksten over het einde der tijden en de wederkomst van Jezus. De accounts die dit soort teksten verspreiden, als Inés Lee (@InsLee13), Maliya (@maliya40006109) en Linda Zhang (@LindaZh47153282) zijn waarschijnlijk nep.

Dit zou allemaal nog niet zo rampzalig zijn, ware het niet dat ze zonder nadere toelichting bij deze posts namen noemen van christenen die vanuit hun christenzijn actief zijn op sociale media. Zo wekken ze de indruk dat gezaghebbende christenen achter ‘Kerk van de Almachtige God’ staan. Journalisten van het Nederlands Dagblad, de Evangelische Omroep en Groot Nieuws Radio hebben er al mee te maken gehad, maar ook christelijke zangers en dominees krijgen vriendschapsverzoeken of worden ongevraagd vermeld in de Twitterberichten.

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25 Zie, Ik heb het u voorzegd. (Mattheus 24:23-25)

maandag 3 december 2018

Gevaarlijke tijden (4) - Word of Faith


De Word of Faith (Woord van Geloof)-beweging (of: Word-Faith) is in de laatste decennia van de 20ste eeuw binnen het (met name) Amerikaanse charismatische christendom sterk opgekomen. Er zijn geen officiële Word of Faith-gemeenten, er is ook geen overkoepelende organisatie. Wel opereren vele kerkelijke leiders als Word of Faith-woordvoerders. Zij hebben grote invloed.

Namen die van belang zijn in de ontstaansgeschiedenis van Word of Faith zijn Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866), E.W. Kenyon (1867-1948) en Kenneth Hagin (1917-2003). Behalve Kenneth Hagin zijn voorgangers als Kenneth Copeland, Robert Tilton, Paul Yonggi Cho, Benny Hinn, Marilyn Hickey, Frederick K.C. Prijs, John Avanzini, Charles Capps, Jerry Savelle, Morris Cerullo, Joyce Meyer en Paul en Jan Crouch bekend en invloedrijk.

Hét centrale leerstuk binnen Word of Faith is hun opvatting van wat ze 'kracht' van het geloof noemen. Ze beweren dat met woorden geloofskracht gebruikt kan worden. Als de Bijbel ons rijkdom belooft, kunnen woorden die rijkdom tot stand brengen. Maar let op: Hier wordt niet bedoeld wat de Here Jezus zegt in Marcus.

Jezus zeide tot hem: (…) Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Marcus 9:23)

Het gaat volgens hen om een wetmatigheid die door God in de schepping is gelegd. Iedere gelovige heeft de mogelijkheid deze wet toe te passen - ook buiten God om (!). Sommige Word of Faith-leiders beweren zelfs dat ook God aan deze 'wet' is onderworpen.
Geloof werkt dus als een machtige kracht. Door geloof kunnen we alles verkrijgen wat we willen. Maar zonder het gesproken woord werkt het niet. Het is het gesproken woord dat deze kracht vrijgeeft.
De overeenkomsten met the secret en new thought uit het vorige artikel zijn treffend.

Hagin
Kenneth Hagin beweert dat de Here Jezus aan hem is verschenen om hem te onderwijzen in het juiste handelen ten aanzien van Word of Faith.
1. Stap nummer één is 'Zeg het'.
2. Stap nummer twee 'Doe het'.
3. Stap nummer drie 'Ontvang het'.
4. Stap nummer vier 'Vertel het zodat anderen kunnen geloven.'
Men noemt het dan ook wel het 'name it and claim it'-evangelie ('benoem het en eis het').

Bijbelse fundering voor dit alles ontbreekt. Als er al teksten worden genoemd, zijn ze volkomen uit het verband gerukt. De term 'Word of Faith' in de hierboven omschreven betekenis bijvoorbeeld zou uit de Romeinenbrief komen.

Maar wat zegt zij? 'Het woord is dichtbij u, in uw mond en in uw hart'. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken: (Romeinen 10:8)(Telos)

De informatie die de apostel wil geven houdt echter niet op bij vers 8. Uit de erop volgende verzen blijkt dat hij een definitie geeft van de werking van het evangelie: belijden met de mond, geloven met het hart.

9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. (Romeinen 10:9-10)

Voor het aantonen van de 'werkzaamheid' van Word of Faith beroept men zich vaak op een tekst uit het boek Spreuken.

Dood en leven zijn in de macht van de tong; (…). (Spreuken 18:21)(SV)

Het gaat hier echter over de verregaande consequenties die woorden kunnen hebben, niet over een veronderstelde scheppende macht. Vergelijk wat Jacobus schrijft over deze 'macht' van de tong.

9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn:
10 uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. (Jakobus 3:9-10)

Dubieuze Bijbeluitleg
Behalve de 'sprookjes' die Word of Faith verspreidt aangaande de scheppende werking van gesproken woorden, gaan veel Word of Faith-leiders bijzonder onverantwoordelijk om met de uitleg van de Bijbel. Ze stellen zich zonder de minste gêne boven het gezag van de Bijbel en beroepen zich op 'openbaringskennis', dat wil zeggen dat ze de nieuwe interpretaties rechtstreeks van God hebben ontvangen. Heb dus niet het lef deze uitleggers tegen te spreken, want je keert je tegen God Zelf! Een en ander leidt tot allerlei vreemde leerstellingen, en niet zelden tot regelrechte ketterij. Hieronder een treurigstemmende bloemlezing van enkele van deze 'enormiteiten'.

Geloof is een kracht
Door geloof kunnen we alles krijgen wat we willen, gezondheid, welvaart, succes, wat dan ook. Maar die kracht wordt alleen vrijgemaakt door het gesproken woord. Als wij de woorden van geloof spreken dan komt er kracht vrij die onze verlangens verwerkelijkt.
Volgens Hagin is de formule simpel: (1) zeg het, (2) doe het, (3) ontvang het en (4) vertel het verder.
Copeland kan het met drie stappen af: (1) Visualiseer wat je nodig hebt. (2) Fundeer je aanspraak op de bijbel en (3) spreek het dan tot werkelijkheid.
Yonggi Cho beveelt dan weer vier stappen aan: (1) Neem een duidelijk doel, (2) visualiseer het tot in details, (3) broedt het uit en (4) spreek het tot werkelijkheid door de scheppende kracht van het gesproken woord.

Positief belijden, de magische kracht van woorden
Positief: Het in geloof belijden maakt de zegen tot werkelijkheid.
Negatief: Als je ongeloofswoorden spreekt, maak je rampspoed tot werkelijkheid.
Voorbeeld: Je moet in geloof belijden dat je genezen bent, en dan niet nagaan of je het al merkt, je moet ook niet verder voor genezing bidden, je moet belijden dat je genezen bent.
Als je toch weer bidt, ontken je daarmee je genezing. Dan vernietig je de kracht van het geloof door een negatieve belijdenis.

Welvaartsevangelie (een logisch uitvloeisel van al het bovenstaande)
Word of Faith stelt: 'Wie arm is zondigt' en 'de wil van God is welvaart'.
Berucht is de honderdvoud theorie. Deze luidt: De weg tot welvaart loopt via de collectezak van de 'word-faith-beweging'. Geef een dollar en je krijgt 100 dollar terug.
Eén van je rechten als kind van God is gezondheid en genezing.
2000 jaar geleden is het werk volbracht, je bent 2000 jaar geleden genezen, alles wat je hebt te doen is je genezing ontvangen door geloof.

Bijzondere ervaringen
Hagin zegt dat hij zowel de hel als de hemel heeft bezocht, en dat hij vele bezoeken van Jezus en engelen heeft gehad.
Hinn spreekt ook over geregelde bezoeken van de Heer. Eens kwam Hinn na gebed uit zijn kamer. Zijn moeder, die bezig was met schoonmaken, werd door de kracht van God tegen de muur geworpen.

Vallen in de Geest en het uitdelen van de zalving
Hinn deelt de Geest soms door alleen maar te blazen in de richting van mensen, die vallen dan om, in de Geest.
Ook Rodney Howard-Browne deelt de zalving uit. Hij noemt zichzelf de barkeeper van de Heilige Geest.

Vreemde en verkeerde leer
Volgens Hinn, Hagin en Copeland nam Jezus de natuur van satan op zich.

Hagin en Copeland leren dat Jezus de verlossing heeft verdiend tijdens zijn verblijf in de hel.

Copeland, Hinn en Jan Crouch zeggen dat Jezus is wedergeboren in de hel.

Copeland verkondigt dat Jezus helemaal geen aanspraak maakte op God te zijn.

Van Hinn is de volgende godslastering: Als de Heilige Geest niet met Jezus was geweest dan had Hij gezondigd.

Hagin, Copeland, Avanzini, Cerullo en Hinn hebben groot nieuws: De mens is geschapen als een exacte kopie van God, inclusief de omvang en vorm. 'Je hebt God niet in je, je bent zelf een god'. 'Wij zijn Christus'.

Niemand heeft ooit God gezien, maar Copeland, Cerullo en Hinn weten zeker dat God ongeveer 1 meter 80 lang is.

Hinn kreeg een bijzondere openbaring: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ieder van deze drie is zelf een drie-eenheid. Ze zijn dus met zijn negenen.

Meer informatie hier en hier.

Ook in ons land
Bekend is dat TRIN (de organisatie van evangelist Mattheüs van der Steen - later overgegaan in House of Heroes) veel van deze leerstellingen huldigde. Ook de organisatie Revival Alliance van Mattheüs van der Steen, Gerard Groot, Daniël Rengers en Jan Sjoerd Pasterkamp, propageren dit gedachtegoed. En aan deze opsomming kunnen helaas nog een heel aantal andere hyper-charismatische bedieningen in Nederland toegevoegd worden.

Opmerkelijk
Joseph Prince, Andrew Wommack en Joyce Meyer zijn regelmatig te zien en te horen op Family 7.

Dirk van Genderen verhaalt in zijn commentaar in zijn nieuwsbrief van 1 december jl. het volgende voorval. Ooit heb ik iets bijzonders meegemaakt (…). Iemand was vast van plan mij te laten ‘vallen in de geest’, dat vond ze kennelijk nodig. Er kwamen al twee mensen achter mij staan om mij op te vangen. Ik ervaarde echter dat de Heilige Geest mij alert maakte en waarschuwde. In mijn hart was er een gebed tot de Heere om mij te beschermen als het niet van Hem was. Die persoon zei toen tegen mij: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De Geest Die in u is, is sterker dan de geest die in mij is.’ Dit kan niets anders betekenen dat het om twee verschillende geesten gaat. Als de Bijbel over dit thema spreekt dan lezen we in de eerste Johannesbrief:

(…) want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. (1 Johannes 4:4)

De geest die Dirk van Genderen wilde doen vallen erkent de mindere te zijn van de Geest Die in Dirk is. Welke geest vinden we in de Word of Faith-beweging? Akkoord, dit zijn geen bewijzen, maar het stemt wel tot nadenken.