Inhoudsopgave

vrijdag 29 november 2019

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (5)Johannes bespreekt in een aantal teksten de wetenswaardigheden van de muur en de fundamenten. In ons spreken hebben we het vaak over 'de fundamenten van de stad', maar dat lijkt hier toch niet helemaal juist te zijn. We lezen namelijk over 'de fundamenten van de muur (van de stad)'.

14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.
19 De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd,
20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. (Openbaring 21:14, 19-20)

Daar staat tegenover dat Paulus in de brief aan de Hebreeën wel spreekt over fundamenten onder de gehele stad.

want hij (Abraham) verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. (Hebreeën 11:10)

maandag 4 november 2019

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (4)


Lichtglans

In het vorige artikel (3) hebben gezien wat het betekent als Johannes schrijft dat de stad 'de heerlijkheid van God had'. Lees indien nodig dat artikel voordat u verder gaat. Nadat Johannes de mededeling aangaande de heerlijkheid van God heeft gedaan, voegt hij er nog iets aan toe.

(…) Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk, als een kristalheldere jaspissteen. 
(Openbaring 21:11)

Dit doet denken aan wat hij eerder schreef.

2 (…) en zie een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon;
3 en die daarop zat, was van aanzien een jaspissteen en sardiussteen gelijk; (…) 
(Openbaring 4:2-3)

We leren hieruit dat de glans die Johannes waarneemt afkomstig is van de 'Iemand die op de troon zat'. Want de aan de stad toegeschreven glans van jaspis, blijkt de glans van de goddelijke Persoon op de troon te zijn. En zo is het: de jaspis is het speciale symbool van Gods heerlijkheid. We weten niet precies wat met deze edelsteen wordt bedoeld. Veel uitleggers denken aan de witte diamant. Johannes noemt ook de sardius, dat is een roodachtige edelsteen. Als deze definiëringen kloppen is het toch wel zeer bijzonder te zien dat het uiterlijk van deze goddelijke Persoon wit en rood is. Op de berg der verheerlijking zagen we de kleur wit.

dinsdag 15 oktober 2019

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (3)


Wanneer?
Je kunt je afvragen wanneer het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen vanuit de hemel. Gebeurt dat voordat de eeuwige toestand aanbreekt, of daarna? Nu vertelt de Bijbel ons weinig tot niets over de eeuwige toestand. Wel weten we dat eeuwig twee betekenissen heeft:
- Eeuwigdurend, zonder begin en einde;
- Tijdloos: buiten de tijd staand.
Verder geeft Openbaring een kernachtige beschrijving van de 'kwaliteit' van de eeuwigheid. Het is een beschrijving van dingen die afwezig zijn.

En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:4)

donderdag 3 oktober 2019

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (2)


Ook in dit tweede artikel zullen we stilstaan bij de twee beelden - bruid en stad - van de gemeente. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de buitenkant, hoe de bruid of de stad eruitziet. Dat is geen oppervlakkige benadering, want het uiterlijk zegt ons alles over het innerlijk. Over dat binnenste komen we ook te spreken.

Bruiloft
Aan het slot van Openbaring vinden we de voleinding van verschillende geschiedenislijnen. Een daarvan is de bruiloft van het Lam. Merk op dat er niet staat de bruiloft van de gemeente. Het gaat om Christus, Hij is het middelpunt van alle gebeurtenissen, dus ook hier. De bruiloft verwerkelijkt de eeuwige band tussen Bruidegom en bruid.

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
8 en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. (Openbaring 19:7-8)