Inhoudsopgave

donderdag 17 januari 2019

Gevaarlijke tijden (7) - Is Amerika Gods verbondsvolk?


We beleven gevaarlijke tijden. We horen over grote milieuproblemen, economische tegenslagen en oorlogsdreiging. Ook op het gebied van de geestelijke werkelijkheid worden we voortdurend belaagd. Treffend is dat, hoewel de Bijbel er voortdurend voor waarschuwt, veel gelovigen blind lijken te zijn voor wat er allemaal gebeurt. Blind, en dus kwetsbaar. In deze reeks artikelen - Gevaarlijke tijden - probeer ik een (zeer onvolledig!) overzicht te geven van wat er de laatste decennia allemaal speelt. U herinnert zich ongetwijfeld de ophef die ontstond naar aanleiding van de boeken van Hal Lindsey. De toenmalige EEG was uitgebreid tot 10 leden en dat kon niets anders betekenen dan dat de wederkomst van de Here Jezus zeer nabij was. We horen er nooit meer over. Recenter was de onrust over ELS (Equidistant Letter Sequence). De Bijbeltekst bevat geheime informatie die gevonden kan worden door de vaste afstand tussen letters op te sporen. Juist dat geheime schijnt voor velen onweerstaanbaar te zijn. ELS is je reinste onzin, ga liever een potje Scrabble spelen. Wat was er nog meer? O ja, bloedmanen, het evangelie in de dierenriem, een bijzondere samenstand in het sterrenbeeld Maagd. Het was allemaal loos alarm, drukte om niets, zonde van de tijd. Want daar gaat het om. Al dit soort 'geheimenissen' dienen om christenen af te houden van wat wel de Grote Opdracht wordt genoemd. De 'verbazingwekkende profetieën', het 'indrukwekkende inzicht' in Gods plannen verslaat zijn miljoenen. De Here Jezus gaf ons geboden. De belangrijkste daarvan is toch wel deze.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Mattheus 28:19)

En dat is heel wat anders dan op zoek te gaan naar Dan Brown-achtige theorieën.

Jonathan Cahn
Wie zou toch achter al die 'afleidingsmanoeuvres' zitten? Veel van deze narigheid komt uit de Verenigde Staten. Vrij recent trok het boek van Mark Taylor 'The Trump Prophecies' de aandacht. Nu hebben we weer ene rabbi Jonathan Cahn die de nodige verborgen informatie uit het Oude Testament weet te peuren. De ronkende teksten waarmee de boeken worden aangeprezen doen bijna komisch aan.


'Zoals het oude Israël negen specifieke waarschuwingen en voortekens van nationale vernietiging ontving, - manifesteren deze zelfde negen voorboden zich nu in Amerika met diepgaande consequenties aangaande de positie van Amerika in de toekomst - en eindtijdprofetie. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt elke openbaring een ander stuk in een grotere re puzzel, waarvan de gevolgen zelfs nu de koers van Amerika en de wereld veranderen.''Bereid je voor om verbluft, geschokt, verlicht en verbaasd te zijn. 'The Paradigm' onthult geheimen en mysteries die overal om je heen plaatsvinden en laat je zien wat je je nooit had kunnen voorstellen. Jonathan Cahn neemt je mee van het oude Midden-Oosten naar het nieuws van de moderne wereld op een reis die je nooit zult vergeten. Terwijl je 'The Paradigm' leest, zul je de wereld nooit meer op dezelfde manier zien.'

Amerika verbondsnatie?
Cahn leert (en hij is bepaalde niet de enige) dat Amerika een verbondsnatie met God is zoals Israël dat is. Omdat de leiders van Amerika dit vermeende verbond hebben veronachtzaamd, zoals ook Israël deed, zal Amerika hetzelfde lot ondergaan als Israël.
Maar klopt dat wel, dit idee van Amerika als een verbondsnatie? Kunnen we Amerika op een lijn stellen met Israël?
De Bijbel leert duidelijk dat Israël geschapen is door God. Niet slechts geroepen of uitverkoren, maar geschapen. Zonder Gods actieve ingrijpen was Israël er niet geweest. Zie ook mijn Waarom is Israël Gods uitverkoren volk? God wilde via Israël Zijn Zoon op deze wereld brengen, immers, het heil is uit de Joden. De Bijbel leert ook duidelijk dat Israël het ENIGE volk is dat door God is geschapen.

En wie is gelijk uw volk, gelijk Israel, het enige volk op aarde, dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om Zich een naam te maken, en voor hen grote en vreselijke daden te doen: voor uw land, voor het aangezicht van uw volk, dat Gij uit Egypte, uit de volken en hun goden hebt vrijgekocht? (2 Samuel 7:23)

19 Hij heeft Jakob zijn woorden bekendgemaakt, Israel zijn inzettingen en zijn verordeningen.
20 Aldus heeft Hij aan geen enkel volk gedaan, en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. (Psalm 147: 19-20)

Er zijn geen overeenkomsten tussen Amerika en Israël. Geen van bovenstaande Bijbelse feiten is toepasbaar op Amerika. Men heeft er voorts een handje van teksten uit het Oude Testament die uitsluitend voor Israël zijn bestemd op Amerika toe te passen. Vooral onderstaande tekst is erg geliefd in dit verband.

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. (2 Kronieken 7:14)

Deze passage is van toepassing op Israël. Als we verder lezen dan blijkt namelijk dat de Here God niet alleen de inhoud van het gebed noemt, maar ook de plaats vanwaar deze bede wordt opgezonden.

Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. (2 Kronieken 7:15)

Maar ook uit 1 Koningen 8 blijkt dat het gaat om gebeden uit te spreken door Israël, getuige de plaatsaanduidingen die Salomo gebruikt: 'voor uw altaar in dit huis', 'in dit huis', 'te dezer plaatse', 'in de richting van de stad en van het huis', 'in de richting van het land en van de stad en van dit huis'.
Overigens, ook talloze christenen misbruiken deze tekst uit 1 Kronieken. Zij verklaren hem van toepassing op de kerk als onderdeel van de vervangingstheologie.

Pilgrims en puriteinen
Hoe komt men er nu toe om Amerika op een lijn te stellen met Israël? Dat heeft alles te maken met mythevorming rond de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. Men claimt dat het land is gevestigd op gebeden van de Founders (Stichters). Tot de eerste Founders behoorden puriteinen. Puriteinen zijn gelovigen voor wie de persoonlijke relatie met God en Christus vooropstaat. Men legt veel nadruk op de levensheiliging. Gedegen Bijbelstudie en consequente zondagsheiliging zijn speerpunten in het leven van deze vrome christenen.
De puriteinen die hun land Engeland verlieten staan bekend als Pilgrims. Onder de Engelse koning Jacobus I werd het leven van deze gelovigen erg bemoeilijkt. Sommigen vertrokken al in het begin van de 17e eeuw van Europa naar Amerika. Daar konden ze in vrijheid een nieuw bestaan opbouwen.
Verschillende puriteinen stonden aan de wieg van staten in de latere Verenigde Staten. Hun levensbeschouwing bepaalde lange tijd de manier waarop men in Amerika in het leven stond.
Stel nu dat deze gelovigen een verbond met God waren aangegaan - wat ze overigens niet hebben gedaan - zou God het dan met hen eens zijn geweest? God schiep Israël. Het initiatief lag bij God. We hebben geen enkele aanwijzing dat God Amerika heeft geschapen. Hij heeft ongetwijfeld toegelaten dat Amerika ontstond, maar dat is een geheel andere zaak.

De Founders en de mythe
Niettemin wil de mythe dat het verbond dat de founding fathers met God aangingen voor God (!!) voldoende grond was om Amerika een gelijk(w)aardige positie als Israël te geven. De mythe draait vooral om een verondersteld gebed. Zoals hierboven gemeld, de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten laat zien dat de eerste kolonisten reeds in het begin van de 17de eeuw naar Amerika vertrokken. De officiële geschiedenis van de Verenigde Staten wordt geacht in 1789 te zijn begonnen met de ondertekening van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Bij die gelegenheid zou het nieuwe Amerika in gebed zijn opgedragen aan God. Als je dat zo leest kom je onwillekeurig tot de conclusie dat die Founding Fathers dus allemaal christenen waren.
De waarheid is echter dat het overgrote deel van deze mensen zich met occulte zaken bezighield - onder andere langs de weg van de vrijmetselarij en de rozekruisers. Vrijmetselarij staat voor de persoonlijke ontplooiing van de mens in volkomen vrijheid en zelfstandigheid. De menselijke geest is autonoom en niemand, noch staat noch kerk heeft het recht om de persoonlijke vrijheid van de mens aan te tasten. Ze nemen bewust afstand van elke godsdienst en elk maatschappelijk systeem. Bij rozekruisers is sprake van reïncarnatie, zelfverlossing, een goddelijke vonk in de mens die tot ontwikkeling en vervolmaking moet komen. Het wezenlijke van het christelijke geloof - Christus en Die gekruisigd - komt niet aan bod.

Deïsme
George Washington - de beroemdste van de Founders - was een Deïst, geen christen. Noch uit zijn eigen geschriften, noch uit die van anderen over hem blijkt dat hij christen was. Deïsme leert dat God weliswaar de Schepper is, maar verder dan dat gaat het niet. Deze Schepper laat de wereld verder op zijn beloop en staat aan de zijkant toe te kijken. De Bijbel moet volgens het deïsme figuurlijk en symbolisch worden begrepen.

Gebed… tot wie?
De Verenigde Staten werden dus gesticht door mensen die geen christen waren! En dat fameuze gebed dan? Tot WIE hebben de Founders gebeden? De vrijmetselaars, rozekruisers en deïsten onder hen kenden de God van de Bijbel niet. Ze hebben God nooit gediend. Ze dienden zichzelf door de leugens van Lucifer te geloven. Leugens verpakt in de leer van deïsten, vrijmetselaars en rozenkruisers. Ze baden tot de Grote Architect van het Universum, maar niet tot de God van de Bijbel! De Verenigde Staten werden dus niet aan God gewijd, maar eerder aan Lucifer. Er is veel historisch materiaal dat Amerika's duivelse oorsprong bewijst.

Opgepast
Amerika is beslist niet een aan God gewijde natie. Alle leerstellingen die zijn gebouwd op dit bedrog kunnen derhalve worden afgewezen. En dat zijn er nogal wat. Kingdom Now, het Dominionisme en Bijbeluitleg die 'geheimen' in het Oude Testament fundeert op een niet bestaande overeenkomst tussen Israël en de Verenigde Staten zijn maar enkele van de vele voorbeelden.


zondag 6 januari 2019

De ster van Bethlehem


Elk jaar rond Kerstmis komt de vraag weer bovendrijven. Hoe zit het nu met die ster? Was het een samenstand van planeten? Was het een komeet? Van vele zijden worden verklaringen aangedragen die meestal beogen duidelijk te maken dat die simpele zielen van tweeduizend jaar geleden niet goed begrepen wat ze zagen. Wij - 21ste eeuwers - weten dat wel. En als onze verklaringen toch nog wat vragen openlaten, dan komt dat omdat de Bijbelschrijvers wat fantasievol met de feiten zijn omgegaan. Zou het? Laten we eerst maar eens kijken wat Mattheus precies heeft geschreven.

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen
(…)
7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had.
(…)
9 Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. (Mattheus 2:1-10)

Op weg
In vers 2 vertellen de wijzen de reden van hun komst. Ze hebben een ster gezien. Dat is op zich niets bijzonders, sterren genoeg. Maar blijkbaar waren deze heren goed op de hoogte van wat er normaalgesproken aan het firmament te zien is. Ze hebben een ster gezien die er voorheen niet was. Ze zeggen: 'We hebben zijn ster in het oosten gezien'. Dat wil zeggen dat ze wisten dat het verschijnen van een (voor hun) nieuwe ster een bijzondere betekenis moest hebben. Ze brachten het in verband met de geboorte van de Koning van de Joden, want ze hadden 'zijn ster' gezien. De mededeling 'in het oosten' betekent hier dat ze toen ze de ster zagen in het oosten waren. Vanuit hun positie bekeken had de ster dus in het westen gestaan. Vandaar ook dat de wijzen 'uit het oosten' kwamen. Ze reisden in westelijke richting.

Achtergrondinformatie
Stel nu eens dat wij op een avond een nieuwe ster zien. Helder staat hij te stralen aan het firmament. Een duidelijk zichtbaar schijnsel dat er voorheen niet was. Hoe zouden we reageren? Zouden we meteen concluderen dat dit niets anders kon betekenen dan dat er iets bijzonders was gebeurd? Waarschijnlijk niet. De wijzen trokken wel die conclusie. Nu is het heel goed mogelijk dat ze regelmatig meenden verschijnselen aan de hemel te zien die volgens hen iets 'te betekenen hebben'. Ook in onze tijd lopen er talrijke lieden rond, die van tijd tot tijd menen een 'teken' te zien: sterrenbeelden, rode manen en wat niet al. Maar al dat omhoogkijken alleen is niet voldoende. De wijzen wisten iets waardoor het teken voor hun betekenis kreeg.

Daniel
Als deze wijzen uit het oosten kwamen, dan ligt het voor de hand dat ze uit de streek kwamen van wat we nu Irak noemen, het vroegere Babylonische Rijk. Of anders nog iets verder naar het oosten, het rijk van de Meden en Perzen, ruwweg het huidige Iran. De wijzen stonden waarschijnlijk in de traditie van Babylonische astrologen. Ze werden wijzen, Chaldeeën of magiërs genoemd. Voorgangers van onze wijzen stonden ooit in dienst van de toenmalige machthebbers. Daniel was tijdens zijn verblijf aan het hof hun leidinggevende, zouden we nu zeggen (SB).

De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig, en hij beval al de wijzen van Babel ter dood te brengen. (Daniel 2:12)
Toen verhief de koning Daniel en schonk hem vele, grote geschenken; ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. (Daniel 2:48)

Toen spraken de Chaldeeen tot de koning: O, koning, leef in eeuwigheid! Zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. (Daniel 2:4)
De Chaldeeen gaven de koning ten antwoord: Er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven; daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Chaldeeer gevraagd. (Daniel 2:10)

Uitgaande van die positie zal Daniel ongetwijfeld hebben verteld over de in zijn tijd beschikbare delen van het Oude Testament. Het boek Numeri zal daar zeker bij geweest zijn. En in dat boek vinden we een belangwekkende profetie.

Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israel, (…) (Numeri 24:17)

Ster en scepter worden in samenhang genoemd. De ster zou mogelijk aan het firmament zichtbaar zijn, de scepter wijst op koninklijke macht. Hoe dan ook, vanuit het Oude Testament is aannemelijk te maken dat deze wijzen kennis hadden van het Oude Testament en de daarin voorkomende profetieën aangaande 'de Koning der Joden'.

De laatste etappe
Nadat ze via Herodes gehoord hadden dat de profetieën voorzeggen dat de Koning der Joden in Bethlehem ter wereld zou komen, vertrekken de heren. En nu wordt het echt merkwaardig. De ster die ze eerder hadden gezien, en die hen naar Israël had gebracht gaat hun voor naar de plek waar de pasgeboren Here Jezus verbleef. Dat is raar! Een ster die als een soort astronomische TomTom mensen voorgaat en halthoudt boven het huis waar de boreling zich bevindt. Je hoort bijna de bekende woorden 'Bestemming bereikt'. Ieder weldenkend mens moet nu toch wel concluderen dat dit geen normale ster kan zijn. Geen komeet, geen samenstand van planeten, geen astronomisch wat-dan-ook.

Sterren zijn engelen
Het antwoord op deze puzzel vinden we in het boek Openbaring. Johannes krijgt van de Here Jezus uitleg.

Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. (Openbaring 1:20)

De Here openbaart een geheimenis. Volgens de definitie die Paulus in Romeinen 16 geeft is een geheimenis iets dat eeuwenlang is verzwegen maar thans volgens Gods bevel is geopenbaard. De sterren zijn engelen. Het Griekse woord voor ster is as'ter. Het wordt in Mattheus 2 gebruikt en ook hier in Openbaring 1:20. Het is niet geheel duidelijk wat precies de relatie van die engelen is met de zeven gemeenten die worden aangeschreven. Maar de gegevens die we in het verband van ons onderwerp nodig hebben zijn duidelijk: de Here Jezus vertelt ons dat als er sprake is van sterren in de Bijbel we er rekening mee moeten houden dat het wel eens om engelen zou kunnen gaan. Wanneer wel en wanneer niet? Dat hangt af van het verband waarin het woord ster gebruikt wordt. Welnu, in Mattheus 2 hebben we te maken met een ster die zich gedraagt als een engel. Van geen hemellichaam is bekend dat die als wegwijzer op aarde zou kunnen fungeren. Sterren zijn zonnen op grote afstand van de aarde. Als zij bewegen dan is dat een op het oog zeer langzame voortgang langs eeuwenoude banen. Hetzelfde geldt voor planeten en kometen. Ze hebben allemaal hun vaste baan. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de ster van Bethlehem een engel is geweest.

En dat licht dan?
Hoe is het mogelijk dat de wijzen op misschien wel duizend kilometer afstand die engel konden zien? We vinden het antwoord opnieuw in Openbaring.

Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. (Openbaring 18:1)

We lezen hier over een zeer indrukwekkende engel. Als extra bijzonderheid wordt verteld dat de aarde (dus: onze hele planeet!) door zijn lichtglans werd beschenen. Zo krachtig kan dus het licht zijn dat van een engel afstraalt. Krachtig genoeg om op duizend kilometer afstand te worden gezien!