Inhoudsopgave

woensdag 10 juli 2019

Gevaarlijke tijden (17) - zijn alle godsdiensten gelijk?


Vaak komen in gesprekken met zoekenden en/of geïnteresseerden dezelfde punten aan de orde. Een van de meest voorkomende is de veronderstelling dat alle godsdiensten gelijk zijn. Wie als Bijbelgetrouw gelovige deze dingen beluistert, moet goed weten hoe dit te weerleggen. Immers, het eeuwige behoud staat voor deze mensen op het spel. Vaak wordt gewezen op de overeenkomsten tussen Christendom en Islam. De gedachte is dat beide godsdiensten dezelfde god aanbidden. Niets is echter minder waar. Bijbel en Koran sluiten elkaar uit. Hieronder een paar teksten uit beide boeken ter illustratie.

vrijdag 5 juli 2019

Een woord van God, of toch niet?


God spreekt tot mensen, meestal tot gelovigen (Jozef bijvoorbeeld), soms ook tot ongelovigen (Nebukadnezar).
Hij doet dat met een hoorbare, herkenbare stem. Maar soms ook spreekt hij in visioenen en dromen. De meeste woorden van God komen echter tot ons door middel van Zijn geschreven Woord, dat Hij tot Zijn dienaren - dikwijls profeten, of ook engelen - sprak. Verder kunnen we nog onderscheid maken tussen God Die spreekt tot een grote groep mensen, en God Die spreekt tot een van Zijn dienaren. In dat laatste geval lezen we heel vaak dat 'de Engel des Heeren' sprak.

maandag 24 juni 2019

Gevaarlijke tijden (16) - Valse profeet dreigt met Gods oordeel


Op 18 juni 2019 verscheen op het Amerikaanse weblog Reformation Charlotte een artikel over Mark Taylor. Taylor is de man achter de Trump Prophecies - zie mijn artikelen over het boek met dezelfde titel op mijn weblog. In het artikel op Reformation Charlotte doet Taylor een aantal zeer bedenkelijke uitspraken. Het dieptepunt is wel de bewering dat een ieder die hem een valse profeet noemt, Gods wraak over zich afroept. U vindt het artikel hier
Voor degenen die het Engels onvoldoende beheersen volgt hier een provisorische vertaling.

dinsdag 11 juni 2019

De Knecht des Heren (27) - Lichamelijke opstanding?


Lichamelijke opstanding?

Er zijn in het Nieuwe Testament nogal wat teksten die lijken te gaan over de opstanding van het lichaam, terwijl dat niet het geval is. Deze teksten gaan over de bekering, de wedergeboorte van verloren zondaars.

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. (Johannes 5:21,25)

Er wordt wel gesuggereerd dat bovenstaande tekst bijvoorbeeld slaat op de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en het gebeuren rond Lazarus. Toch moeten we eerder denken aan een tekst als Johannes 3:16 om het hierboven geschrevene op juiste waarde te schatten.

maandag 10 juni 2019

Gevaarlijke tijden (15) - De New Apostolic Reformation


NAR: THE NEW APOSTOLIC REFORMATION
Deze beweging stelt zich tot doel een 'vijfde huis' binnen het christendom te vestigen. Volgens de New Apostolic Reformation zijn er nu vier: het rooms-katholicisme (1a), het protestantisme (2), de oriëntaals-orthodoxe kerken (3), de oosters-orthodoxe kerken (4) en de oosters-katholieke kerken (1b), die een unie vormen met Rome. NAR maakt zich sterk voor een nieuwe christelijke eenheid. De kerkgrenzen moeten vervangen worden door oecumenische stadskerken onder leiding van apostelen en profeten.
De New Apostolic Reformation valt in grote lijnen samen met de charismatische beweging. Belangrijke grondslag is de overtuiging dat elke gelovige voortdurend onder directe leiding van de Heilige Geest staat. Dat betekent rechtstreekse openbaringen van Christus aan elke gelovige, profetie en het doen van (genezings)wonderen. Centrale figuur in het ontstaan van de beweging is de Amerikaan C. Peter Wagner. Hij pleit voor een vijfvoudig ambt, gebaseerd op Efeze 4.

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars (Efeze 4:11)

dinsdag 4 juni 2019

De Knecht des Heren (26) - de Opgestane


De opstanding van de Here Jezus
Als Israël de woestijn heeft verlaten en is gaan wonen in het Beloofde Land, is het zwervende bestaan voorbij. Israël wordt een volk met een agrarische levenswijze, en dientengevolge met een agrarische kalender. De inhoud van deze kalender klinkt door in de voorschriften voor de 'feesten des Heren', bijvoorbeeld in Leviticus.

9 En de Here sprak tot Mozes:
10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen,
11 en hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. (Leviticus 23:9-11)

Wanneer de oogsttijd daar is, zal altijd ergens een deel van de oogst als eerste klaar zijn. Het voorschrift is nu dat de priester de eerstelingsgarve bestemt voor de Here. Aangezien gerst het eerst gereed is, zal het om een gerstegarve gaan. Een garve is een bundel graanhalmen, of ook wel een korenschoof. De typologische betekenis van de eerstelingsgarve ziet op de Here Jezus en Zijn opstanding. Hij is de Eerste, de Eerste van een grote oogst die komt.

Het is een aantrekkelijke gedachte in de uitdrukking 'daags na de sabbat' de zondag te lezen. De Here Jezus verrees immers op de zondag, de dag na de sabbat. Toch vereist de zorgvuldigheid hier te melden dat de sabbat niet altijd de zevende dag hoeft te zijn. Er is dus geen ruimte om al te stellig te zijn in de toepassing van het beeld.

dinsdag 14 mei 2019

De ogen van God


De ogen van God
De Bijbel beschrijft God vaak in Zijn vermogens, dat wil zeggen dat Hij wordt aangeduid als alziend, alhorend, alwetend, almachtig etc. In dit artikel wil ik proberen iets te zeggen over Gods alziendheid. Dit te weten is voor sommige mensen geruststellend, terwijl anderen er van gruwen. Duidelijk zal zijn dat dit samenhangt met iemands verhouding tot God. De gelovige heeft van God niets te vrezen, de ongehoorzame (die overigens wel gelooft dat God bestaat) wel. De ongelovige (die niet gelooft dat God bestaat) heeft ook veel te vrezen, maar die is zich niet van het gevaar bewust, omdat God in zijn beleving niet eens bestaat.

vrijdag 26 april 2019

De Knecht des Heren (25) - de eerstgeborene der doden


Heeft de dood het laatste woord?
Het begrip sterven heeft altijd iets in zich van 'naar een bepaalde bestemming gaan'. De Bijbel leert dat die bestemming de hemel of de hel zal zijn. Dankzij het werk van de Here Jezus is het mogelijk naar de hemel te gaan. Sterven heeft nog een ander aspect. We verwisselen het tijdelijke voor het eeuwige, waarbij we moeten bedenken dat eeuwig niet 'een heel lange tijd' is maar een periode zonder tijd, waarbij eigenlijk het woord periode niet bruikbaar is. Immers, ook periode houdt begin en eind in. Hoe dan ook, de eeuwigheid is de toestand zonder tijd. Zonder tijd kan iets niet lang of kort duren. Het is er gewoon. Mensen bereiken de eeuwigheid in de regel langs de weg van het sterven. Maar er zijn uitzonderingen. In de Bijbel komen we twee geschiedenissen tegen waarin de dood niet het laatste woord heeft. Neem nu het voorbeeld van Henoch.

vrijdag 19 april 2019

Gevaarlijke tijden (14) - Gods Woord is onfeilbaar


Bouwen op de rots - bouwen op Gods Woord
In de eerdere artikelen 'Gevaarlijke tijden' heb ik een aantal ontwikkelingen besproken die reden tot grote zorg geven. In die artikelen heb ik gewezen op het feit dat moderne predikers in toenemende mate het gezag van Gods Woord uithollen. Zo kan het accepteren van profetieën die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel niets anders betekenen dan dat men het gezag van de Schrift op een bepaald punt heeft losgelaten. Dit handelen getuigt van willekeur. De Bijbel is weliswaar Gods Woord, maar het kan voorkomen dat de Heilige geest nieuwe openbaringen geeft, die verder gaan dan wat er in de Bijbel staat. Het is het voorrecht van de Heilige Geest dat te doen, dus is er geen probleem. Een bedenkelijke vorm van redeneren. In dit artikel wil ik deze kwestie vanaf de andere kant bekijken. Het gezag van Gods Woord wordt namelijk niet alleen ondergraven door hedendaagse profeten / predikers.

woensdag 10 april 2019

De klimaatcrisis in het licht van de Bijbel


De schepping zucht
Er is iets aan de hand. We zien satellietbeelden van de Noordpool, waarop duidelijk waarneembaar is hoe de ijskap jaar na jaar kleiner wordt. Vergelijkbare beelden zijn er van vrijwel alle grote gletsjers in het hooggebergte en de situatie in Antarctica. Overal op aarde doen zich de gevolgen voor van het veranderende klimaat. Wereldwijd horen we van hittegolven, grote droogtes, of juist van enorme wateroverlast in gebieden waar dat normaal gesproken nooit voorkomt. Er zijn gebieden waar de zomertemperaturen zo hoog worden, dat het voor mensen onmogelijk wordt er nog langer te wonen. Het is de voorbode van een wereldwijd dreigende humanitaire ramp: klimaatvluchtelingen. De natuur verkeert in een grote crisis. De biodiversiteit (soortenrijkdom) loopt in een rap tempo achteruit. De zeeën worden leeggevist, het plastic is een wereldwijd probleem (vooral het zogenaamde microplastic is erg gevaarlijk).

vrijdag 5 april 2019

Nogmaals: Jezus is God!


In een eerder artikel op dit weblog heb ik aandacht besteed aan de vraag of de Bijbel leert dat de Here Jezus God is. Die vraag kon bevestigend worden beantwoord. Het is een dwaling te beweren dat de Here Jezus niet God zou zijn. In voornoemd artikel laat ik zien dat iemands eeuwige behoud zelfs afhangt van het geloof in het God zijn van de Here Jezus. In dit korte artikel stel ik dit belangrijke onderwerp nogmaals aan de orde. De aanleiding is de confrontatie met twee voorgangers - een uit de PKN en een uit evangelische kringen - die allebei heel stellig waren in het ontkennen van het God zijn van de Here Jezus. Het blijft een wonderlijke zaak. Waar de Bijbel zo duidelijk over deze waarheid is, vinden theologen (?) altijd weer redenen om anders te beweren. Dat is zeer gevaarlijk voor henzelf, maar nog riskanter voor iedereen die onder hun gehoor komt. Vandaar nogmaals: Jezus is God!

dinsdag 2 april 2019

Voorzienigheid - een gedateerd begrip?


Als betekenis van het woord voorzienigheid wordt vaak het woord Godsbestuur gegeven. Dat klinkt eng en misschien zelfs wat bekrompen, maar dat is het niet. Voorzienigheid en Godsbestuur betekenen niets meer of minder dan 'God zorgt er voor'. Voorzienigheid is Gods activiteit die ons garandeert dat alle door Hem gedane beloften ook werkelijkheid worden. Het is zoals Paulus in Romeinen 8 en Filippi 1 schrijft.

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. (Romeinen 8:28)

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.(Filippenzen 1:6)

maandag 25 maart 2019

Lachen in de Geest


Waarover hebben we het?
Uit veel kerken komen berichten over een spontaan, oncontroleerbaar lachen tijdens hun diensten, zelfs tijdens plechtige ceremonieën of preken. Er wordt gesproken over onbeheersbaar huilen, een vallen op de grond in extatische zinsvervoering en dierlijke geluiden zoals blaffen als honden en brullen als leeuwen. Sommige gelovigen strompelen en rollen als dronken mensen, niet in staat om een rechte lijn te lopen. Dit alles wordt samengevat als 'heilig lachen', omdat lachen het meest voorkomende verschijnsel is. Het zijn fysieke manifestaties die worden toegeschreven aan absolute controle door de Heilige Geest.

maandag 18 maart 2019

Vallen in de Geest


Een van de meest bekende (of beruchte, zo men wil) verschijnselen binnen massabijeenkomsten van de charismatische beweging is het zogenaamde 'vallen in de Geest' (ook wel 'slain in the Spirit' (neergeslagen in de Geest) of 'resting in the Spirit' (rusten in de Geest) genoemd). Mensen ervaren een sterke aanwezigheid van Gods kracht en heerlijkheid en vallen ten gevolge van deze aanwezigheid op de grond. Vaak ligt men dan een tijd bewegingloos. Maar ook andere lichamelijke reacties worden waargenomen - stuiptrekken bijvoorbeeld. Vallen in de Geest doet zich vaak voor tijdens handoplegging. Andere handelingen zijn ook bekend, zoals voorgangers die een zwaaiende of slaande beweging in de richting van het publiek maken, waarna vele aanwezigen gelijktijdig onderuit gaan (Benny Hinn en Rodney Howard-Brown zijn in dit verband bekende namen). Meestal valt men naar achteren. Soms valt men naar voren of opzij, of zakt men door de knieën. Wie onbekend is met dit fenomeen is en het voor het eerst keer ziet, schrikt, en dat is heel begrijpelijk.

vrijdag 15 maart 2019

Spreken in talen


Vanuit de charismatische hoek komen ettelijke 'vernieuwingen' die we moeten onderzoeken op hun Bijbels gehalte. Dat geldt uiteraard voor alles wat pretendeert uit God te zijn. Indachtig aan Handelingen 17 willen we in dit en twee volgende artikelen zien in hoeverre de huidige praktijk van 'het spreken in tongen', het 'vallen in de geest' en het zogenoemde 'holy laughter' (heilig lachen) in de Bijbel terug te vinden zijn, en zo ja, of deze verschijnselen Bijbels zijn. Wat lezen we in Handelingen 17?

dezen (de Joden te Berea) onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren. (Handelingen 17:11)

De Heilige Geest prijst deze Joden omdat ze open stonden voor de boodschap van Paulus en Silas, maar ook omdat ze een kritische houding hadden. Al het nieuwe vergeleken ze met dat wat er in de toenmalige Bijbel (het Oude Testament) stond. En zo hoort het. Later zal Paulus vergelijkbare woorden aan Timotheüs schrijven.

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid (Telos)(2 Timotheus 3:16)

donderdag 7 maart 2019

De Knecht des Heren (24) - Jezus de Nazarener (3)


In Hem nazireeër
In Hem nazireeër, was de conclusie van het vorige artikel. Dit raakt aan een onderwerp dat voor elke christen gesneden koek zou moeten zijn, namelijk het onderscheid tussen positie en praktijk. Zoals bekend was er bij de Here Jezus geen verschil tussen positie en praktijk, bij ons gelovigen wel. Oordeel zelf. Eerst een aantal voorbeelden van onze positie in de Here Jezus.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; (Johannes 1:12)

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). (1 Johannes 3:1)

zaterdag 2 maart 2019

Hoofdbedekking in de gemeentelijke samenkomst


Vrouwen met hoofddoeken
We waren het in onze westerse cultuur niet zo gewend, maar sinds de migratie van vele moslims naar onze streken op gang kwam, is het langzamerhand steeds gewoner geworden vrouwen tegen te komen, die zich in meer of mindere mate dekken. Dit varieert van een hoofddoek in combinatie met min of meer westerse kledij tot de boerka die het hele lichaam bedekt en zelfs de ogen verbergt. De achtergrond hiervan is dat moslima's worden geacht zich zodanig te kleden dat mannen niet op onreine gedachten worden gebracht. De man mocht zich eens niet kunnen beheersen!

O Profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. (Surah Al-Ahzaab 33:59)  

De verantwoordelijkheid wordt echter niet alleen bij de vrouwen gelegd, ook de mannen worden gemaand zich te beheersen en vrouwen niet onnodig te volgen met hun blikken.

zondag 17 februari 2019

Uitverkiezing! Feit of fictie?


Voorbestemd
In dit artikel wil ik proberen weer te geven wat de Bijbel zegt over het verkiezen van God. God kiest mensen. Ik begin met een tekst waarin dit kiezen duidelijk tot uiting komt.

28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;
30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. (Romeinen 8:28-30)

Het fundament van onze verlossing zit in de woorden 'die volgens zijn voornemen geroepenen zijn'. Het was Gods intentie - lang voor onze geboorte - dat wij gered werden. De bedoeling van God is namelijk dat wij zullen lijken op Zijn Zoon, de Here Jezus. Dat doel verklaart tevens waarom wij in ons christenleven te maken hebben met beproeving, verzoeking, nederlagen en overwinningen. Immers, God doet 'alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben'. Na het benoemen van de reden van onze voorbestemming komt de volgende stap: de roeping. De roeping gaat vooraf aan onze verlossing, en is er tevens de voorbereiding op. Hebben we gehoor gegeven aan Zijn roepstem, dan volgt de rechtvaardiging. Rechtvaardiging is verlossing in actie. Als laatste volgt de verheerlijking. Samengevat: