Inhoudsopgave

dinsdag 29 januari 2019

Gevaarlijke tijden (9) - de emerging church-beweging


Wikipedia over de emerging church-beweging:

De 'emerging church movement' is een christelijke beweging die eind 20e eeuw is opgekomen en waarbinnen ernaar gestreefd wordt het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur. De term is een overkoepelend begrip voor een grote diversiteit aan nieuwe - dikwijls experimentele - vormen van missionair kerk-zijn in een postmoderne cultuur. (…) Om de beweging te typeren wordt meestal de term 'emerging church' (opkomende kerk) gebruikt, (…), maar ook 'emergent church' (zich vrijmakende kerk).

Tot nu toe stelde ik stromingen aan de orde die op de een of andere manier iets aan de Schrift toevoegen. Ze pretenderen rechtstreekse informatie van God te hebben ontvangen die mogelijk afwijkt van wat in de Bijbel staat. Toch spreken ze wat de nieuwe openbaringen betreft ook van Gods woord. In plaats het absolute gezag van de Bijbel als vaststaand te beschouwen stellen ze de nieuwe 'openbaringen' boven Gods Woord. Gods 'oude Woord' wordt overruled door Gods 'nieuwe Woord'. Alsof God Zich heeft bedacht, of nog erger, alsof God inziet dat de 'oude informatie' niet klopt.

donderdag 24 januari 2019

De Knecht des Heren (23) - Jezus de Nazarener (2)


In het vorige artikel schreef ik dat de Here Jezus de volmaakte nazireeër was. Nu zal iemand die de evangeliën kent meteen tegenwerpen dat die volmaakte nazireeër zich niet aan de regels uit Numeri hield. Die regels waren:
  1. Geen verbindingen die de toewijding verhinderen;
  2. De schande dragen;
  3. De heiligheid bewaken en bewaren.
Het lijkt in het aardse leven van de Here Jezus een beetje een mengelmoes van wel en niet. Hoe zit dat nu? Laten we de punten eens bekijken. Het eerste is dus het vermijden van verbindingen die de toewijding kunnen schaden.

woensdag 23 januari 2019

Gevaarlijke tijden (8) - Hebrew Roots Movement


Gods Woord (lees: de Bijbel) ligt voortdurend onder vuur. Eeuw na eeuw worden er pogingen ondernomen het gezag van de Schrift te ondermijnen. Meestal draait het om het 'bewijzen' van eigen verzinsels, of het ontkomen aan Gods rechtvaardig oordeel over onze opvattingen en levenswandel. Een oordeel dat we het liefst willen ontlopen, nu of straks bij de voleinding van deze eeuw. En altijd klinkt op de achtergrond de stem van de vader van de leugen.

1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?
2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten,
3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,
5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. (Genesis 3:1-5)

donderdag 17 januari 2019

Gevaarlijke tijden (7) - Is Amerika Gods verbondsvolk?


We beleven gevaarlijke tijden. We horen over grote milieuproblemen, economische tegenslagen en oorlogsdreiging. Ook op het gebied van de geestelijke werkelijkheid worden we voortdurend belaagd. Treffend is dat, hoewel de Bijbel er voortdurend voor waarschuwt, veel gelovigen blind lijken te zijn voor wat er allemaal gebeurt. Blind, en dus kwetsbaar. In deze reeks artikelen - Gevaarlijke tijden - probeer ik een (zeer onvolledig!) overzicht te geven van wat er de laatste decennia allemaal speelt. U herinnert zich ongetwijfeld de ophef die ontstond naar aanleiding van de boeken van Hal Lindsey. De toenmalige EEG was uitgebreid tot 10 leden en dat kon niets anders betekenen dan dat de wederkomst van de Here Jezus zeer nabij was. We horen er nooit meer over. Recenter was de onrust over ELS (Equidistant Letter Sequence). De Bijbeltekst bevat geheime informatie die gevonden kan worden door de vaste afstand tussen letters op te sporen. Juist dat geheime schijnt voor velen onweerstaanbaar te zijn. ELS is je reinste onzin, ga liever een potje Scrabble spelen. Wat was er nog meer? O ja, bloedmanen, het evangelie in de dierenriem, een bijzondere samenstand in het sterrenbeeld Maagd. Het was allemaal loos alarm, drukte om niets, zonde van de tijd. Want daar gaat het om. Al dit soort 'geheimenissen' dienen om christenen af te houden van wat wel de Grote Opdracht wordt genoemd. De 'verbazingwekkende profetieën', het 'indrukwekkende inzicht' in Gods plannen verslaat zijn miljoenen. De Here Jezus gaf ons geboden. De belangrijkste daarvan is toch wel deze.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Mattheus 28:19)

En dat is heel wat anders dan op zoek te gaan naar Dan Brown-achtige theorieën.

zondag 6 januari 2019

De ster van Bethlehem


Elk jaar rond Kerstmis komt de vraag weer bovendrijven. Hoe zit het nu met die ster? Was het een samenstand van planeten? Was het een komeet? Van vele zijden worden verklaringen aangedragen die meestal beogen duidelijk te maken dat die simpele zielen van tweeduizend jaar geleden niet goed begrepen wat ze zagen. Wij - 21ste eeuwers - weten dat wel. En als onze verklaringen toch nog wat vragen openlaten, dan komt dat omdat de Bijbelschrijvers wat fantasievol met de feiten zijn omgegaan. Zou het? Laten we eerst maar eens kijken wat Mattheus precies heeft geschreven.

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem,
2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen
(…)
7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had.
(…)
9 Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. (Mattheus 2:1-10)

vrijdag 4 januari 2019

Gevaarlijke tijden (6) - Joel's Army


Hedendaagse profeten verkondigen dat God in deze laatste dagen een leger opricht om de aarde te oordelen en te onderwerpen. Dit leger luistert naar de naam Joel's Army. De naam Joel refereert aan het gelijknamige Bijbelboek, waarin inderdaad de komst van een groot leger wordt aangekondigd. Selectief shoppen in de tekst moet het gelijk van deze profeten aantonen.

1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg!
2 (…) is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest
10 Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel;
11 (…) en de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; (Joel 2:1, 2, 10, 11)

Wie een goed beeld wil hebben over hedendaagse ontwikkelingen in met name de charismatische wereld zou eerst mijn tweede artikel over het boek 'The Trump Prophecies' moeten lezen. Het helpt u tevens de informatie in dit artikel te begrijpen.

Het leger van Joel
Ik begin dit artikel met een paar citaten uit het Christian Research Journal, volume 32, nummer 03.