Inhoudsopgave

zondag 17 februari 2019

Uitverkiezing! Feit of fictie?


Voorbestemd
In dit artikel wil ik proberen weer te geven wat de Bijbel zegt over het verkiezen van God. God kiest mensen. Ik begin met een tekst waarin dit kiezen duidelijk tot uiting komt.

28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;
30 en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. (Romeinen 8:28-30)

Het fundament van onze verlossing zit in de woorden 'die volgens zijn voornemen geroepenen zijn'. Het was Gods intentie - lang voor onze geboorte - dat wij gered werden. De bedoeling van God is namelijk dat wij zullen lijken op Zijn Zoon, de Here Jezus. Dat doel verklaart tevens waarom wij in ons christenleven te maken hebben met beproeving, verzoeking, nederlagen en overwinningen. Immers, God doet 'alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben'. Na het benoemen van de reden van onze voorbestemming komt de volgende stap: de roeping. De roeping gaat vooraf aan onze verlossing, en is er tevens de voorbereiding op. Hebben we gehoor gegeven aan Zijn roepstem, dan volgt de rechtvaardiging. Rechtvaardiging is verlossing in actie. Als laatste volgt de verheerlijking. Samengevat:

maandag 11 februari 2019

Gevaarlijke tijden (13) - Nieuwe (?) vormen van spiritualiteit (3)


Lectio Divina
In dit derde artikel over nieuwe vormen van spiritualiteit aandacht voor de lectio divina: goddelijke lezing. Wat zegt Wikipedia over lectio divina?

Lectio divina is een spirituele praktijk bij monniken, waarbij 'Gods Woord' aandachtig en indringend wordt gelezen. Deze praktijk behoort tot het gebed van de monniken. Ook op de lekenspiritualiteit heeft de lectio divina een belangrijke invloed gehad. Veel geestelijken lezen, als spiritueel begeleider, samen met leken de Schrift volgens de methode van de lectio divina.

Lectio divina is dus bidden. Een vorm van bidden waarbij Gods Woord wordt gebruikt. In mijn optiek is het echter meer een vorm van bidden waarbij Gods Woord wordt misbruikt. Maar hoe dan ook, de Bijbel gaat open en men leest iets. Dat klinkt in eerste instantie positief.

donderdag 7 februari 2019

Gevaarlijke tijden (12) - Nieuwe (?) vormen van spiritualiteit (2)

Labyrinten lopen

Het doorlopen van labyrinten voor 'religieuze' doeleinden is al wel 3000 jaar oud. Het is een heidens gebruik waarvan we nog altijd archeologische bewijzen vinden. De christelijke kerk heeft het lopen van labyrinten afgezworen. Tot voor kort, althans. Want de laatste decennia is deze praktijk opnieuw geïntroduceerd. En met succes, duizenden mensen worden er onweerstaanbaar door aangetrokken.

Het (lopen van het) labyrint heeft een onmiskenbaar occulte werking. Van oudsher werd het toegepast bij demonische tempelvieringen. Het speelde een rol als Kundalini-energiebron (in het hindoeïsme wordt kundalini 'slangenkracht' genoemd (!)). Het fungeerde als hulpmiddel bij waarzeggerij, en zette de poort open naar de geestenwereld. 
 Schema van een labyrint

maandag 4 februari 2019

Gevaarlijke tijden (11) - Nieuwe (?) vormen van spiritualiteit (1)


In de nu volgende drie artikelen kijk ik naar de nieuwe invloeden vanuit de praktijk. Wat wordt de gelovige aangereikt om een vruchtbaar geestelijk leven te leiden? Wel, veel, heel veel. Omdat het een beetje behapbaar te houden beperk ik me tot drie vormen: het contemplatief gebed in dit artikel, labyrinten lopen en de lectio divina in de volgende.

Bidden en Bijbellezen
De nieuwe spiritualiteit cirkelt in grote mate rond het begrip mediteren. Een woordenboek geeft de volgende definitie:

1 een bepaalde geestelijke activiteit beoefenen ter ontspanning of bewustzijnsverruiming of eenwording met God of een godheid;
2 zich in gedachten verdiepen, zich concentreren op bepaalde gedachten;
3 (rooms-katholiek) zich overgeven aan stille gebeden of vrome bespiegelingen, (vooral) van het lijden van Jezus (vooral in de vastentijd).

vrijdag 1 februari 2019

Gevaarlijke tijden (10) - Vineyard beweging


Gemeenten
Waren de bewegingen die ik in de vorige artikelen besprak vaak stromingen binnen de bestaande (evangelische) kerken, anders ligt het bij de Vineyard-beweging. Dit is een groep van meer dan 1500 gemeenten. Deze evangelische kerken komen oorspronkelijk uit Amerika, maar hebben zich inmiddels over de gehele aarde verspreid, inclusief Nederland. Men noemt ze wel neo-charismatisch omdat ze in leer en praktijk een voortzetting zijn van de charismatische beweging uit de jaren 60.
Bekende leidende figuren zijn Kenn Gulliksen en vooral John Wimber (gestorven in 1997). Wimber vond dat bestaande pinkstergroepen veel meer nadruk moesten leggen op zintuiglijk waarneembare uitingen van de Heilige Geest (spreken in tongen, genezingen, woorden van wijsheid, wonderen, tekenen, visioenen, openbaringen en dergelijke).