Inhoudsopgave

maandag 25 maart 2019

Lachen in de Geest


Waarover hebben we het?
Uit veel kerken komen berichten over een spontaan, oncontroleerbaar lachen tijdens hun diensten, zelfs tijdens plechtige ceremonieën of preken. Er wordt gesproken over onbeheersbaar huilen, een vallen op de grond in extatische zinsvervoering en dierlijke geluiden zoals blaffen als honden en brullen als leeuwen. Sommige gelovigen strompelen en rollen als dronken mensen, niet in staat om een rechte lijn te lopen. Dit alles wordt samengevat als 'heilig lachen', omdat lachen het meest voorkomende verschijnsel is. Het zijn fysieke manifestaties die worden toegeschreven aan absolute controle door de Heilige Geest.

maandag 18 maart 2019

Vallen in de Geest


Een van de meest bekende (of beruchte, zo men wil) verschijnselen binnen massabijeenkomsten van de charismatische beweging is het zogenaamde 'vallen in de Geest' (ook wel 'slain in the Spirit' (neergeslagen in de Geest) of 'resting in the Spirit' (rusten in de Geest) genoemd). Mensen ervaren een sterke aanwezigheid van Gods kracht en heerlijkheid en vallen ten gevolge van deze aanwezigheid op de grond. Vaak ligt men dan een tijd bewegingloos. Maar ook andere lichamelijke reacties worden waargenomen - stuiptrekken bijvoorbeeld. Vallen in de Geest doet zich vaak voor tijdens handoplegging. Andere handelingen zijn ook bekend, zoals voorgangers die een zwaaiende of slaande beweging in de richting van het publiek maken, waarna vele aanwezigen gelijktijdig onderuit gaan (Benny Hinn en Rodney Howard-Brown zijn in dit verband bekende namen). Meestal valt men naar achteren. Soms valt men naar voren of opzij, of zakt men door de knieën. Wie onbekend is met dit fenomeen is en het voor het eerst keer ziet, schrikt, en dat is heel begrijpelijk.

vrijdag 15 maart 2019

Spreken in talen


Vanuit de charismatische hoek komen ettelijke 'vernieuwingen' die we moeten onderzoeken op hun Bijbels gehalte. Dat geldt uiteraard voor alles wat pretendeert uit God te zijn. Indachtig aan Handelingen 17 willen we in dit en twee volgende artikelen zien in hoeverre de huidige praktijk van 'het spreken in tongen', het 'vallen in de geest' en het zogenoemde 'holy laughter' (heilig lachen) in de Bijbel terug te vinden zijn, en zo ja, of deze verschijnselen Bijbels zijn. Wat lezen we in Handelingen 17?

dezen (de Joden te Berea) onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren. (Handelingen 17:11)

De Heilige Geest prijst deze Joden omdat ze open stonden voor de boodschap van Paulus en Silas, maar ook omdat ze een kritische houding hadden. Al het nieuwe vergeleken ze met dat wat er in de toenmalige Bijbel (het Oude Testament) stond. En zo hoort het. Later zal Paulus vergelijkbare woorden aan Timotheüs schrijven.

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid (Telos)(2 Timotheus 3:16)

donderdag 7 maart 2019

De Knecht des Heren (24) - Jezus de Nazarener (3)


In Hem nazireeër
In Hem nazireeër, was de conclusie van het vorige artikel. Dit raakt aan een onderwerp dat voor elke christen gesneden koek zou moeten zijn, namelijk het onderscheid tussen positie en praktijk. Zoals bekend was er bij de Here Jezus geen verschil tussen positie en praktijk, bij ons gelovigen wel. Oordeel zelf. Eerst een aantal voorbeelden van onze positie in de Here Jezus.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; (Johannes 1:12)

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). (1 Johannes 3:1)

zaterdag 2 maart 2019

Hoofdbedekking in de gemeentelijke samenkomst


Vrouwen met hoofddoeken
We waren het in onze westerse cultuur niet zo gewend, maar sinds de migratie van vele moslims naar onze streken op gang kwam, is het langzamerhand steeds gewoner geworden vrouwen tegen te komen, die zich in meer of mindere mate dekken. Dit varieert van een hoofddoek in combinatie met min of meer westerse kledij tot de boerka die het hele lichaam bedekt en zelfs de ogen verbergt. De achtergrond hiervan is dat moslima's worden geacht zich zodanig te kleden dat mannen niet op onreine gedachten worden gebracht. De man mocht zich eens niet kunnen beheersen!

O Profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. (Surah Al-Ahzaab 33:59)  

De verantwoordelijkheid wordt echter niet alleen bij de vrouwen gelegd, ook de mannen worden gemaand zich te beheersen en vrouwen niet onnodig te volgen met hun blikken.