Inhoudsopgave

maandag 24 juni 2019

Gevaarlijke tijden (16) - Valse profeet dreigt met Gods oordeel


Op 18 juni 2019 verscheen op het Amerikaanse weblog Reformation Charlotte een artikel over Mark Taylor. Taylor is de man achter de Trump Prophecies - zie mijn artikelen over het boek met dezelfde titel op mijn weblog. In het artikel op Reformation Charlotte doet Taylor een aantal zeer bedenkelijke uitspraken. Het dieptepunt is wel de bewering dat een ieder die hem een valse profeet noemt, Gods wraak over zich afroept. U vindt het artikel hier
Voor degenen die het Engels onvoldoende beheersen volgt hier een provisorische vertaling.

dinsdag 11 juni 2019

De Knecht des Heren (27) - Lichamelijke opstanding?


Lichamelijke opstanding?

Er zijn in het Nieuwe Testament nogal wat teksten die lijken te gaan over de opstanding van het lichaam, terwijl dat niet het geval is. Deze teksten gaan over de bekering, de wedergeboorte van verloren zondaars.

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. (Johannes 5:21,25)

Er wordt wel gesuggereerd dat bovenstaande tekst bijvoorbeeld slaat op de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en het gebeuren rond Lazarus. Toch moeten we eerder denken aan een tekst als Johannes 3:16 om het hierboven geschrevene op juiste waarde te schatten.

maandag 10 juni 2019

Gevaarlijke tijden (15) - De New Apostolic Reformation


NAR: THE NEW APOSTOLIC REFORMATION
Deze beweging stelt zich tot doel een 'vijfde huis' binnen het christendom te vestigen. Volgens de New Apostolic Reformation zijn er nu vier: het rooms-katholicisme (1a), het protestantisme (2), de oriëntaals-orthodoxe kerken (3), de oosters-orthodoxe kerken (4) en de oosters-katholieke kerken (1b), die een unie vormen met Rome. NAR maakt zich sterk voor een nieuwe christelijke eenheid. De kerkgrenzen moeten vervangen worden door oecumenische stadskerken onder leiding van apostelen en profeten.
De New Apostolic Reformation valt in grote lijnen samen met de charismatische beweging. Belangrijke grondslag is de overtuiging dat elke gelovige voortdurend onder directe leiding van de Heilige Geest staat. Dat betekent rechtstreekse openbaringen van Christus aan elke gelovige, profetie en het doen van (genezings)wonderen. Centrale figuur in het ontstaan van de beweging is de Amerikaan C. Peter Wagner. Hij pleit voor een vijfvoudig ambt, gebaseerd op Efeze 4.

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars (Efeze 4:11)

dinsdag 4 juni 2019

De Knecht des Heren (26) - de Opgestane


De opstanding van de Here Jezus
Als Israël de woestijn heeft verlaten en is gaan wonen in het Beloofde Land, is het zwervende bestaan voorbij. Israël wordt een volk met een agrarische levenswijze, en dientengevolge met een agrarische kalender. De inhoud van deze kalender klinkt door in de voorschriften voor de 'feesten des Heren', bijvoorbeeld in Leviticus.

9 En de Here sprak tot Mozes:
10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen,
11 en hij zal de garve voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. (Leviticus 23:9-11)

Wanneer de oogsttijd daar is, zal altijd ergens een deel van de oogst als eerste klaar zijn. Het voorschrift is nu dat de priester de eerstelingsgarve bestemt voor de Here. Aangezien gerst het eerst gereed is, zal het om een gerstegarve gaan. Een garve is een bundel graanhalmen, of ook wel een korenschoof. De typologische betekenis van de eerstelingsgarve ziet op de Here Jezus en Zijn opstanding. Hij is de Eerste, de Eerste van een grote oogst die komt.

Het is een aantrekkelijke gedachte in de uitdrukking 'daags na de sabbat' de zondag te lezen. De Here Jezus verrees immers op de zondag, de dag na de sabbat. Toch vereist de zorgvuldigheid hier te melden dat de sabbat niet altijd de zevende dag hoeft te zijn. Er is dus geen ruimte om al te stellig te zijn in de toepassing van het beeld.